اوقات شرعی
 • چهارشنبه،02 مهر 1399
 • ورود
     
   • پرداخت عوارض
    پرداخت عوارض
    تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
    تعداد مشاهده: 993

     

    شهروند گرامی:

     باپرداخت به موقع عوارض نوسازی وعمران شهری همانند گذشته شهرداری را در انجام وظایف محوله یاری فرمائید.به اطلاع شما شهروند گرامی میرساند:

     
    1-عوارض نوسازی وعمران شهری که برابر مواد 1و2 قانون نوسازی وعمران شهری ومصوبه شماره 60824/ت22852/ھ مورخ  3/12/1381 هیأت محترم وزیران دریافت میشود برای ایجاد واصلاح وتوسعه خیابانها،معابر،پلها،فضای سبز،پارکینگها،توقفگاهها،وپایانه ها و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عموم شهروندان شهر مشهد هزینه میشود.
    2-برابر نامه شماره 34/4756 مورخ 21/1/86 مدیر کل امور شهرداریها وزارت کشور عوارض نوسازی سالجاری بر مبنای سال 85 به صورت علی الحساب وصول میگردد.
    3-هنگام معامله ملک برگ تسویه حساب رامطالبه نموده تا درآینده با مشکل مواجه نشوید.
     4-چنانچه صورتحساب با نام مالک قبلی صادر میگرددویا هر گونه مغایرتی دارد لطفاً یک برگ تصویر سند ملک وتصویر آخرین صورتحساب پرداخت شده را به منطقه مربوطه ارائه تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
    5-به موجب تبصره یک ماده 10 قانون نوسازی وعمران شهری از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را بپردازند10% عوارض آن سال به عنوان جایزه خوش حسابی منظور وکسر خواهد شد.
    6-طبق ماده 12 قانون نوسازی وعمران شهری در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض،شهرداری میتواند نسبت به قطع برق مؤدی اقدام نمایند.
    7-طبق ماده 13 قانون نوسازی وعمران شهری در هر مورد که عوارض یک ملک قطعی گردد ومالک عوارض را ظرف مهلتهای مقرر پرداخت ننماید شهرداری مکلف است با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.

    8- لطفاً هر گونه پیشنهادوانتقاد را با تلفن 137 مرکز ارتباطات مردمی مدیریت روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری مشهد ومناطق 13گانه مشهد اعلام نمائید.

     

    پرداخت عوارض