اوقات شرعی
     
   • بازگشت به اجتماعی            
   • حضورشهردار و مسئولین منطقه هشت برای هفتمین دور در مرکز ارتباط مردمی 137

    روابط عمومی شهرداری منطقه هشت : حضور شهردار و مسئولین منطقه هشت برای هفتمین بار در مرکز ارتباط مردمی 137