اوقات شرعی
     
   •  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 65
    کد: 37449
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

    هم اندیشی جوانان با شهردار منطقه هشت

    ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان منطقه هشت ﺑﺎ شهردار منطقه ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦو تقویت شبکه ارتباطی مدیریت شهری و جوانان " ﺑﺮﮔﺰار گردید .
    هم اندیشی جوانان با شهردار منطقه هشت

    به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت: درراستای افزایش تعامل ، آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑــﺎ ﻣﺸــﮑﻼت ﺟﻮاﻧــﺎن و آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻧــﺎن ﺑــﺎ فرآیند ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾــﯽ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ راﻫﮑﺎرﻫــﺎﯾﯽ ﺟﻬــﺖ رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ ونشست هم اندیشی جوانان نخبه منطقه هشت با شهردار منطقه برگزار گردید.
    مهندس اصغری با اعلام آمادگی خود برای برگزاری جلسات ادواری با جوانان فرهیخته بصورت ادواری بیان داشت : اﻣﺮوزه اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن، ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻓﻀﺎﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
    شهردار منطقه هشت هدف از برگزاری این نشست صمیمی را استفاده از نگاه نقادانه جوانان و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺎن در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﮑﺮی در ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ دانست و افزود : اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ایجاد کانال ارتباطی جهت انتقال مسائل محلات از دیدگاه نکته سنج جوانان است .مهندس اصغری این نشست را فرصتی مغتم در راستای رفع و تحقق مسائل شهری با استفاده از نگاه متفاوت جوانان به فرآیند خدمات رسانی دانست وخاطر نشان ساخت : اولویت فکری مدیریت شهری در امر جوانان ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﮑﺮ و اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی؛ مهندسی ارتباطات و و فراهم نمودن زمینه برای اجرایی شدن ایده های جوانان فرهنگی میباشد.وی در پایان این نشست اعلام داشت : ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ جوانان ، و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی، ﻧﻘﺎدی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان؛ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺟﻮاﻧﺎن آﯾﻨﺪهﺳﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ؛ و سرلوحه اخلاقی مدیرت شهری منطقه هشت میباشد .
    شایان ذکر است پاسخگویی به دغدغه ها و سئوالات جوانان و گفتگو با دبیران کارگروه های تخصصی از دیگر بخش های این نشست هم اندیشی بود که با محوریت مشاور جوان شهردار منطقه هشت برگزار گردید.
     

    تعداد بازدید: 65
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر