اوقات شرعی
 • چهارشنبه،24 مهر 1398
 • ورود
     
   •  
    منبع خبر : اداره روابط عمومی شهرداری منطقه هشت
    تعداد بازدید: 73
    کد: 134634
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

    برپایی دوره آموزشی مزاجشناسی - شهرداری منطقه هشت

    کارگاه آموزشــی طب ســنتی و مزاجشناســی با هدف ارتقای ســطح آگاهی شــهروندان در حوزۀ ســلامت واصلاح سبک زندگی بــا حضور کارشــناس طب ســنتی در مســجد امام جعفر صادق (ع) محله جنت برگزار شــد.
    برپایی دوره آموزشی مزاجشناسی - شهرداری منطقه هشت
    روابط عمومی شهرداری منطقه هشت :در این برنامه کارشــناس طب سنتی به بحث و بررسی درباب مزاجشناسی، معیارهای تشخیص طبع در افراد، تأثیر مزاج در سالمت جسم و روح، و تشریح انواع دمنوشها و فواید هرکــدام از آنهــا بــرای برخــی از بیماریها میپــردازد. نادری، کارشــناس یکــی از این برنامه ها در مســجدامام جعفر صادق (ع)، با اشــاره به این موضوع که مزاجشناسی یکی از علومی اســت که ازدیربــاز موردتوجه خاص و عام بوده و بخش عمــدهای از روحیات افراد به شــناخت از مزاج خود بازمیگــردد گفت: آشــنایی افــراد با نوع مــزاج و انتخــاب رژیم غذایی متناســب با آن میتوانــد در ارتباطات خانوادگــی و اجتماعــی تأثیر زیادی داشــته باشد..
    وی با اشاره به انواع مزاجها(دموی، صفراوی، ســودایی و بلغمی)عنوان کرد: »بخش غالب روحیــات در افراد به نــوع مــزاج بازمیگردد که میتــوان آن را با رعایت رژیــم غذایی تغییر داد . نادری یادآور شــد: یکــی از پایه های سـلـامت در طب ســنتی شــناخت مزاج خود اســت. با شــناخت نوع مزاج و انتخاب شیوه تغذیه متناســب با آن میتوان ارتباط و تعامل با همســر، فرزنــدان و اجتماع را بــه بهترین و مناسبترین نوع تبدیل کرد..
    دورههای آموزشــی شــهروندی به درخواست متولیان مســجدی و بنابــه نیــاز اهالی محله تقاضــا میشــود و مســاجدی که نیــاز به این دورههــا دارنــد میتواننــد بــا ادارۀ آمــوزش شهروندی سازمان فرهنگی تماس بگیرند.
    تعداد بازدید: 73
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر