اوقات شرعی
     
   • اجرای طرح بهسازی و نوسازی پیاده رو بازار سرشور

    اجرای طرح بهسازی و نوسازی پیاده رو بازار سرشور

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۴/۰۷تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۰۴/۰۶مبلغ اعتبار :35,080,805,417 ریال