اوقات شرعی
 • چهارشنبه،30 بهمن 1398
 • ورود
     
   • کاربری موجود (لکه های کاربری )در طرح تفصیلی خازنی

    کاربری موجود (لکه های کاربری )در طرح تفصیلی خازنی

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    کاربریهای موجود در طرح تفصیلی خازنی: مسکونی تجاری دولتی،اداری کم مرکز محله مرکز محله متوسط مرکز ناحیه مرکز ناحیه زیاد مرکز شهر مرکز شهر صنعتی سبک وغیر مزاحم سنگین ومزاحم ...
     کاربریهای موجود در طرح تفصیلی خازنی:

     

     

    مسکونی   

     

    تجاری

     

    دولتی،اداری

    کم

     

    مرکز محله

     

     مرکز محله  

    متوسط

     

    مرکز ناحیه

     

    مرکز ناحیه

    زیاد

     

    مرکز شهر

     

    مرکز شهر

     

    صنعتی

    سبک وغیر مزاحم

    سنگین ومزاحم

                                                               

     آموزشی

    بهداشتی،درمانی

    حمل ونقل ،انبارداری وتوقفگاه

    فضای بازتفریحی و ورزشی

    اراضی تفریحات تجاری

    نظامی

    حوزه مختلط آموزشی،کشاورزی

    حوزه مختلط صنعتی،کشاورزی 

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: