اوقات شرعی
     
   • تراکم موجود در طرح تفصیلی مهرآزان

    تراکم موجود در طرح تفصیلی مهرآزان

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی مهرازان14و15و16: مسکونی :  ·        مسکونی تراکم کم:        100% ·        مسکونی تراکم متوسط:    135% ·        مسکونی تراکم زیاد:       180%   تجاری: ·        تجارت محله : ...

    تراکم موجوددر طرح تفصیلی مهرازان14و15و16:

    مسکونی : 
    ·        مسکونی تراکم کم:        100%
    ·        مسکونی تراکم متوسط:    135%
    ·        مسکونی تراکم زیاد:       180%
     
    تجاری:
    ·        تجارت محله : 150%           
    ·        تجارت ناحیه : 180%           
    ·        تجارت شهری : 240%         
    راسته تجاری اداره:   240%
    راسته تجاری ومسکونی:   180%
    آموزشی :
    ·        کودکستان و مهد کودک: 80%
    ·        دبستان: 60%
    ·        راهنمایی: 60%
    ·        دبیرستان: 90%
    ·        هنرستان: 90%
    ·        آموزش عالی: 50%
    مذهبی:   100%
    بهداشتی-درمانی : 100 %
    بیمارستان: 50%
    فرهنگی-تاریخی:90%
    پارک و فضای سبز:
    ·        محله و ناحیه:5%
    ·        شهر:  10%
    ·        ورزشی:   30%
    اداری-انتظامی: 120%
    حمل و نقل و انبارداری: 50%
    صنایع و کارگاه:  50%
    زائر سرا و مهمانسرا:  150%

    تراکم موجوددر طرح تفصیلی مهرازان13:

    مسکونی:

    ·        مساحت کمتر از 100 متر           60%
    ·        مساحت 5000 متر مربع و بیشتر      150%
    ·        مساحت پخی 100و 5000 متر مربع   100%
                     
    مساحت 500 متر مربع و بیشتر و عرض معبر 12 متر و بیشتر به ازای هر 5% کاهش سطح اشغال مجاز همکف تراکم تا 10% افزایش می یابد. (حداقل سطح اشغال در این حالت 25% مساحت کل زمین).
    تجاری و مسکونی- تجاری:
    ·        مساحت کمتر از 800 متر مربع 240%
    ·        مساحت بیش از 800 متر مربع و کمتر از 2000 متر مربع 300%
    ·        مساحت بیش از 2000 متر مربع 500%                     
    هتل:    600% 
    مابقی کاربری ها: ضوابط سازمانهای اجرایی مسئول ، ملاک عمل است.
    آموزشی : 105%
    بهداشتی-درمانی : 200 %
    دولتی-اداری :
    ·        ناحیه: 350%
    ·        محله : 500%
    ·        شهری : 500% 
    صنعتی :
    ·        150% سطح کل زمین
    ·        چنانچه مساحت زمین کمتر از حد نصاب باشد: 100%
    حمل و نقل و انبارداری و توقفگاه : مشابه مقررات ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی صنعتی سبک ( غیر مزاحم) می باشد.
    فضای باز تفریحی و ورزشی : دو برابر سطح اشغال
    نظامی : 200% سطح کل زمین
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: