فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۰۴ ۶۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYudmF2YTZitin2Kog2K7YtyDZg9i02Yog2YXYrdmI2LHZiiDYqNmHINi32YjZhCA1MCDZg9mK2YTZiNmF2KrYsSDYr9ixINio2YTZiNin2LEg2YbZhdin2LI=

اجرای عملیات خط کشی محوری

اجرای عملیات خط کشی محوری به طول 50 کیلومتر در بلوار نماز

اجرای عملیات خط کشی محوری به طول 50 کیلومتر در بلوار نماز
خط کشی محوری با رنگ سرد دستگاه تمام اتوماتیک مکانیزه به طول 50 کیلومتر در مسیر رفت و برگشت بلوار نماز صورت پذیرفت.

اجرای عملیات خط کشی محوری به طول 50 کیلومتر در بلوار نماز
در راستای افزایش ایمنی و سهولت تردد و همچنین تفکیک خطوط سواره رو و با هدف ایجاد نظم و افزایش امنیت در عبور و مرورحرکت وساِیط نقلیه؛ خط کشی محوری با رنگ سرد دستگاه تمام اتوماتیک مکانیزه به طول 50 کیلومتر در مسیر رفت و برگشت بلوار نماز صورت پذیرفت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.6028199195862
Qt: 4.2839629650116