فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۱۷ ۳۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
معاون فنی و اجرایی منطقه 8 ؛کاظم یزدان مهرخبرداد: ادامه عملیات عمرانی و پیاده رو سازی خیابان کوهسنگی

معاون فنی و اجرایی منطقه 8 ؛کاظم یزدان مهرخبرداد: ادامه عملیات عمرانی و پیاده رو سازی خیابان کوهسنگی

نهضت پیاده رو سازی
ادامه عملیات عمرانی و پیاده رو سازی خیابان امام خمینی ره
حدفاصل پیاده روی خیابان امام خمینی در امام خمینی 89 تا 91 تایل فرش گردید.

نهضت پیاده رو سازی ادامه دارد....
ادامه عملیات عمرانی و بهسازی پیاده رو سازی خیابان امام خمینی ره
معاون فنی و اجرایی منطقه 8 ؛کاظم یزدان مهرخبرداد:

عملیات بهسازی پیاده روعابرپیاده و بازپیرایی عمرانی خیابان امام خمینی ره مشهد مقدس دردستور کار شهرداری منطقه هشت قرار گرفته است؛ که با توجه به پیشرفت فیزیکی65 درصدی ؛ 150 متر مربع از پیاده رو خیابان امام خمینی حدفاصل امام خمینی 89 تا 91 نیز؛ تایل فرش گردید.