اوقات شرعی
     
   • بازسازی جوی و کانالهای خیابان رازی و فرعی ها

    بازسازی جوی و کانالهای خیابان رازی و فرعی ها

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۳/۲۲تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۰۶/۱۹مبلغ اعتبار :938,813,000 ریال