اوقات شرعی
 • چهارشنبه،14 خرداد 1399
 • ورود
     
   • عوارض زیربنای مسکونی

    عوارض زیربنای مسکونی

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    فرمول محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی تک واحدی: T = S*M*P ضرایب عوارض زیربنای مسکونی تک واحدی ردیف متراژ ضریب عوارض (M) حداقل عوارض به ازای هر مترمربع(ریال) 1 تا 60 مترمربع 5% 200 2 تا 100 مترمربع ...

     

     فرمول محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی تک واحدی:

    T = S*M*P

     

    ضرایب عوارض زیربنای مسکونی تک واحدی
    ردیف متراژ

    ضریب عوارض (M)

    حداقل عوارض به ازای هر مترمربع(ریال)
    1 تا 60 مترمربع 5% 200
    2 تا 100 مترمربع 10% 300
    3 تا 150 مترمربع 18% 500
    4 تا 200 مترمربع 30% 800
    5 تا 300 مترمربع 45% 1200
    6 تا 400 مترمربع 65% 1600
    7 تا 500 مترمربع 90% 2000
    8 تا600 مترمربع 120% 2500
    9 بیش از600 مترمربع 30% 800

     

    فرمول محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی چند واحدی:

     

     

    ضرایب عوارض زیربنای مسکونی چند واحدی

    ردیف

    متراژ

    ضریب عوارض (M)

    حداقل عوارض به ازای هر مترمربع(ریال)
     1  تا 200 مترمربع  15%  400
     2  تا 400 مترمربع  20%  520
     3  تا 600 مترمربع  25%  640
     4  بیشتر از 600 مترمربع  30%  800

     

    پارامترهای مورد استفاده:

    P : قیمت منطقه ای
    M : ضریب مورد عمل در ستون "ضریب عوارض"
    N : تعداد واحد
    S : زیر بنا مشمول عوارض

     

    • اگر حاصلضرب قیمت منطقه ای در ضریب (M) قابل اعمال کمتر از مقدار متناظر در ستون "حداقل عوارض" به ازای هر متر (ریال) باشد مقدار متناظر در این ستون مورد عمل خواهد گرفت (در هر دو جدول)

     

    • نوع درخواست تمدید یا اصلاح پروانه پس از مهلت تمدید(بعد از7سال), «تجدید پروانه» در نظر گرفته می شود که در این حالت از پرداخت مازاد تراکم معاف می گردد.

     مهلت تمدید

    عبارت است از سه سال(یک سال برای شروع ساخت و دو سال برای اتمام عملیات) مهلت اعتبار پروانه بعلاوه 2 بار تمدید که هر بار 2 سال(یک سال برای شروع ساخت و یک سال برای اتمام عملیات) تمدید می گردد, بنابراین مهلت اعتبار پروانه 7 سال می باشد.

    • در محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پروانه توسعه بنا، بنای قبلی بایستی دارای پایانکار یا گواهی عدم خلاف باشد.
    • در پروانه توسعه بنا عوارض زیربنای مسکونی کل بنا (مورد تقاضا و قبلی با هم) به نرخ روز محاسبه شده و عوارض زیربنای مسکونی زیربنای قبلی نیز به نرخ روز محاسبه و از هم کسر می گردد.
    • در صورتی که در هنگام توسعه بنا و یا اصلاح پروانه، محاسبه منجر به بستانکاری مالک شود(در اثر تغییر روش محاسبه از تک واحدی به چند واحد، طلبکاری مالک در محاسبات لحاظ شود.
    • درهنگام پروانه توسعه بنا در خانه های تک واحدی در صورتی که مقررات و ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد و دارای هر نوع گواهی قبل از 16/1/69 باشد، عوارض زیربنای مسکونی بر اساس زیربنای مورد تقاضا محاسبه خواهد شد.
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: