اوقات شرعی
     
   • پیمان

    پیمان

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    ماده 9 : شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه بعنوان سپرده دریافت دارد. ماده 10: حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمان ...

    ماده 9 :
    شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه بعنوان سپرده دریافت دارد.
    ماده 10:
    حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمان ها نباید قید گردد مگر اینکه در موارد استثنائی و بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به تصویب انجمن رسیده باشد.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: