اوقات شرعی
     
   • مناقصه

    مناقصه

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    الف– آگهی مناقصه ماده 5: در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود ...

    الف– آگهی مناقصه
    ماده 5:
    در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی بشرح و شرایط زیر منتشر می گردد:
    1- نوع و میزان کالا یا کار (مدت انجام کار) محل تحویل (مهلت قبول پیشنهادات) محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
    2- دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد بصورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
    3- ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
    4- ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
    5- ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
    تبصره:
    مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله 10 روز و در خارجه از 60 روز نباید کمتر باشد.
    ب- تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده:
    ماده 6:
    رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده بعهده هیئت عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار ، رئیس امور مالی یا حسابداری شهرداری، یکنفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود.
    تبصره:
    تصمیمات هیئت به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
    ماده 7:
    کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیدهد را در صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورتمجلس تنظیمی قید نماید.
    در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد.
    کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یکهفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنائی این مهلت با تصویب شهردار بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
    ماده 8:
    هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او بنفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: