اوقات شرعی
 • چهارشنبه،14 خرداد 1399
 • ورود
     
   • اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات

    اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات

    مصوب هیات‌ وزیران‌
    تاریخ سند : ۱۳۸۰/۱۱/۱۴
    شماره نامه : -
    هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 14/11/1380 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشورو به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ ...

    هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 14/11/1380 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشورو به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌در کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375 - آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ تشکیلات‌،انتخابات‌ داخلی‌ و امور مالی‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستا و نحوه‌ انتخاب‌ دهیار،موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ 1760/ ت‌ 21068ه‌ - مورخ‌ 24/1/1378هیات‌وزیران‌ را به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ نمود:
    1- در ماده‌ (2) پس‌ از عبارت‌ «نماینده‌ وی‌» عبارت‌ «عدم‌ حضور دعوت‌کننده‌ یا نماینده‌ وی‌ مانع‌ از تشکیل‌ جلسه‌ نخواهد بود» اضافه‌ می‌شود.همچنین‌ در تبصره‌ 2 این‌ ماده‌ عبارت‌ «در متن‌ ماده‌» حذف‌ می‌شود.
    2- در ماده‌ (4) عبارت‌ «در حضور بخشدار یا نماینده‌ وی‌» حذف‌می‌شود.
    3- تبصره‌ ماده‌ (5) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌شود:
    تبصره‌: در صورتی‌ که‌ عضو خارج‌ شده‌ از شورا رییس‌ یا نایب‌رییس‌ یامنشی‌ باشد، شورا باید در جلسه‌ای‌، رییس‌ یا نایب‌رییس‌ یا منشی‌ را حسب‌مورد برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ هیات‌ رییسه‌ انتخاب‌ نماید.
    4- در ماده‌ (8) عبارت‌ «را خود» به‌ «خود را» اصلاح‌ می‌گردد.
    5- در ماده‌ (10) عبارت‌ «مسیولیت‌ امور اداری‌ و مالی‌ شورا، تنظیم‌بودجه‌ شورا» به‌ «تنظیم‌ پیشنهاد بودجه‌ شورا» اصلاح‌ می‌شود.
    6- در ماده‌ (11) پس‌ از عبارت‌ «تنظیم‌ بودجه‌» واژه‌ «پیشنهادی‌» اضافه‌می‌شود.
    7- در ماده‌ (14) واژه‌ «دهدار» حذف‌ می‌شود.
    8- در ماده‌ (16) واژه‌ «تعیید» به‌ واژه‌ «اطلاع‌» اصلاح‌ می‌شود.
    9- در ماده‌ (21) واژه‌ «دریافتی‌» به‌ «ارسالی‌ از وزارت‌ کشور» اصلاح‌می‌شود.
    10- ماده‌ (23) حذف‌ شود.
    11- در ماده‌ (24) عبارت‌ «طبق‌ دستورالعملهای‌ مربوط‌» حذف‌ و شماره‌ماده‌ به‌ (23) اصلاح‌ می‌شود.
    12- ماده‌ (25) حذف‌ و ماده‌ زیر به‌ عنوان‌ ماده‌ (24) جایگزین‌ آن‌می‌شود:
    «ماده‌ 24- مصوبات‌ شورا به‌ استثنای‌ عوارض‌ موضوع‌ ماده‌ (77) قانون‌،از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ لازم‌الاجرا است‌».
    13- ماده‌ (28) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌شود:
    «ماده‌ 28:
    در صورت‌ درخواست‌ کتبی‌ دهیار و بخشدار و فرماندارذی‌ربط‌ برای‌ تشکیل‌ جلسه‌ مشتمل‌ بر زمان‌، دستور کار و ضرورت‌ تشکیل‌جلسه‌، شورا موظف‌ به‌ برگزاری‌ جلسه‌ فوِالعاده‌ می‌باشد».
    14- در ماده‌ (30) واژه‌ «همکاری‌» به‌ عبارت‌ «دادن‌ اطلاعات‌» اصلاح‌می‌شود.
    15- ماده‌ (32) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌شود:
    «ماده‌ 32:
    هر گاه‌ عضوی‌ بیش‌ از شش‌ جلسه‌ متوالی‌ و یا دوازده‌ جلسه‌غیر متوالی‌ در طول‌ یک‌ سال‌ بدون‌ داشتن‌ عذر موجه‌ به‌ تشخیص‌ شورا درجلسات‌ شورا شرکت‌ نکند، مستعفی‌ شناخته‌ می‌شود».
    16- ماده‌ (35) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌شود:
    «ماده‌ 35:
    شورا موظف‌ به‌ همکاری‌ با شوراهای‌ اسلامی‌ بخش‌ جهت‌گردآوری‌ اطلاعات‌ صحیح‌ به‌ منظور عوارض‌ متناسب‌ با تولیدات‌ ودرآمدهای‌ اهالی‌ روستا برطبق‌ آیین‌نامه‌ مصوب‌ هیات‌ وزیران‌ برای‌ بخشی‌از بودجه‌های‌ خدماتی‌ و عمرانی‌ حوزه‌ روستاهای‌ بخش‌ می‌باشد.»
    17- ماده‌ (36) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌شود:
    «ماده‌ 36:
    شورا موظف‌ است‌ بر حسن‌ وصول‌ عوارض‌ وضع‌ شده‌ از سوی‌شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و واریز آن‌ به‌ حساب‌های‌ مربوط‌ نظارت‌ کامل‌ داشته‌باشد.»
    18- در ماده‌ (37) عبارت‌ «در صورت‌ تخصیص‌» حذف‌ و پس‌ از عبارت‌«برنامه‌های‌ عمرانی‌» عبارت‌ «در صورت‌ تخصیص‌» اضافه‌ می‌شود.
    19- ماده‌ (40) حذف‌ می‌شود.
    20- در ماده‌ (41) واژه‌ «دریافتی‌» به‌ «ارسالی‌ وزارت‌ کشور» اصلاح‌می‌شود.
    21- در ماده‌ (43) پس‌ از عبارت‌ «تمامی‌ اموال‌» عبارت‌ «شورا و» اضافه‌می‌شود.
    22- در ماده‌ (47) عبارت‌ «ماده‌ (39)» به‌ عبارت‌ «ماده‌ (36)» اصلاح‌می‌شود.
    23- در بند (6) ماده‌ (54) عبارت‌ «مراجع‌ صلاح‌ قضایی‌» به‌ عبارت‌«مراجع‌ صالح‌ قانونی‌» اصلاح‌ می‌شود.
    24- شماره‌ ماده‌های‌ (26) تا (39) به‌ (25) تا (38) و شماره‌ ماده‌های‌(41) تا (59) به‌ (39) تا (57) اصلاح‌ می‌شود.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: