اوقات شرعی
     
   •    
    کمیسیون ماده 100
    مسکونی: تراکم مسکونی تابع موقعیت شهری به شکل زیر می باشد: · تراکم کم (قطعات تا 150 متر مربع وعرض معبر تا 6 متر): 100% · تراکم متوسط (قطعات 150 تا 250متر مربع وعرض معبر 6تا 8 متر): ...
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی مهرازان14و15و16: مسکونی :  ·        مسکونی تراکم کم:        100% ·        مسکونی تراکم متوسط:    135% ·        مسکونی تراکم زیاد:       180%   تجاری: ·        تجارت محله : ...
    مسکونی: · کم: 120% · متوسط: 180% · زیاد: 240% طبقه اضافه :تراکم های مربوطه در هر کاربری می تواند تا 60% اضافه شود که حقوق شهرداری برای این زیر بنای اضافه بر ...
    کاربری موجود در طرح تفصیلی مهرآزان(14و15و16) مسکونی تراکم کم تراکم متوسط تراکم زیاد تجاری محله ناحیه منطقه راسته تجاری،اداری راسته تجاری،مسکونی آموزشی کودکستان ومهد کودک دبستان راهنمائی ...
    نحوه محاسبه: T= 3 * P * S پارامترهای مورد استفاده: P: قیمت منطقه ای S: مساحت بالکن مشمول عوارض بالکن (فرض بر این است که ضرائب انواع بالکن در S اعلام شده لحاظ گردیده است)
    فرمول محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی تک واحدی: T = S*M*P ضرایب عوارض زیربنای مسکونی تک واحدی ردیف متراژ ضریب عوارض (M) حداقل عوارض به ازای هر مترمربع(ریال) 1 تا 60 مترمربع 5% 200 2 تا 100 مترمربع ...
    املاک
    کاربریهای موجود در طرح تفصیلی خازنی: مسکونی تجاری دولتی،اداری کم مرکز محله مرکز محله متوسط مرکز ناحیه مرکز ناحیه زیاد مرکز شهر مرکز شهر صنعتی سبک وغیر مزاحم سنگین ومزاحم ...